Warto wiedzieć. Poradniki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

logo MazoviaW Biurze Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Głogowej w Warszawie od sierpnia 2012 roku opracowano i przygotowano do druku 6 nowych publikacji, które PSOUU, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, udostępniło pod koniec października 2012 osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich środowisku na Mazowszu.

Są to poradniki przeznaczone dla samych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ich otoczenia - rodziców, opiekunów i profesjonalistów pracujących z nimi na co dzień a także dla innych podmiotów, których klientami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Pierwsze cztery poradniki (1-4), których tytuły wymienione są w dalszej części tekstu, są poświęcone komunikacji przystosowanej – czyli temu, jak przekazywać informacje i wiedzę osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom mającym trudności z czytaniem i rozumieniem treści trudnych, nowych, skomplikowanych. Pokazują jak opracowywać informacje pisane i drukowane, jak prowadzić kursy, szkolenia w zakresie edukacji ustawicznej dorosłych, aby przekazywane treści były zrozumiałe i dostępne dla niepełnosprawnych intelektualnie uczestników i słuchaczy.
 
Mamy nadzieję, że podobnie jak inne nasze publikacje będą służyć studentom, wykładowcom kierunków humanistycznych, a szczególnie kierunków pedagogicznych, nauczycielom szkół podstawowych powszechnych, integracyjnych i specjalnych. Będą również przydatne urzędnikom i pracownikom służb miejskich i innych urzędów, do których osoby z niepełnosprawnością intelektualną zgłaszają się jako petenci, a także dziennikarzom. Będą im wszystkim pomagać tak formułować przekazywane treści i informacje aby były one zrozumiałe i przystępne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Kolejna, piąta publikacja, to poradnik (5)„Antydyskryminacja na co dzień”, autorstwa Moniki Zimy-Parjaszewskiej, doktora nauk prawnych, adiunkta w Akademii Pedagogiki Specjalnej, wiceprezeski Zarządu Głównego PSOUU.
Autorka od wielu lat podejmuje działania na rzecz popularyzacji praw człowieka w odniesieniu do osób narażonych na dyskryminację, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowała i opublikowała wiele tekstów na temat ochrony praw człowieka.
 
Poradnik informuje m.in. o tym, co to jest dyskryminacja, o jej rodzajach, o tym jak reagować, gdy się jest dyskryminowanym, o tym gdzie osoby dyskryminowane mogą szukać pomocy itd.
 
Ostatni, szósty poradnik (6) „Jak dbać o zęby. Profilaktyka chorób zębów i leczenie stomatologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną” jest pierwszą publikacją z serii poświęconej zdrowiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, informującą rodziców i same osoby niepełnosprawne, o tym, jak dbać o higienę jamy ustnej i jakie mogą być konsekwencje zaniedbań w tej dziedzinie. Publikacja ma na celu również zwrócenie uwagi lekarzy dentystów i środowiska medycznego oraz farmaceutycznego, jak ważna jest prewencja w zakresie higieny jamy ustnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Podobnie jak niektóre z wcześniejszych publikacji PSOUU, poradnik ten jest wzorowany na publikacji wydanej przez francuską organizację rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie UNAPEI.
Publikacja ta ukazuje się w Polsce dzięki współpracy z UNAPEI i nieodpłatnemu przekazaniu PSOUU praw autorskich oraz praw autorskich do wykorzystania ilustracji, których autorem jest REGIS DENEL.
 
Oryginalne wersje w językach angielskim, niemieckim, francuskim, fińskim, litewskim i portugalskim poradników o komunikacji (1-4) zostały opracowane i wydane po raz pierwszy w 2009 roku przez europejskie stowarzyszenie organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, INCLUSION EUROPE, w ramach projektu „Ścieżki edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” finansowanego z Programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. W projekcie uczestniczyło 9 innych partnerów europejskich.
 
Wszystkie poradniki wydane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego mają za zadanie podnosić wiedzę, uświadamiać społeczeństwo i przełamywać bariery, którymi są nie tylko bariery architektoniczne, ale przede wszystkim bariery mentalne, bariery związane z utrudnionym komunikowaniem się, brakiem dostępnych i zrozumiałych narzędzi informacyjnych, wyobrażenia i stereotypy przekładające się na uprzedzenia i zachowania nie szanujące innego człowieka i jego godności osobistej, na ogół wynikające z braku wiedzy i rozumienia tego, czym jest niepełnosprawność intelektualna, jakie ograniczenia powoduje, jak należy je omijać.
  1. Informacja dla Wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”. Ta publikacja po polsku po raz pierwszy została wydana staraniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku w niewielkim nakładzie. PSOUU dziękuje pierwszemu wydawcy, Biuru Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych za udostępnienie opracowania wersji drukarskiej tej publikacji.
  1. Antydyskryminacja na co dzień” - poradnik przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, napisany w formacie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, informujący jak należy reagować, co robić, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy są one dyskryminowane.
Wszystkie te poradniki są nieodpłatnie przekazywane odbiorcom za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie województwa mazowieckiego oraz są udostępniane przez wnioskodawcę na organizowanych przez niego konferencjach, zjazdach, imprezach. Są dostępne dla wszystkich zainteresowanych aż do wyczerpania nakładu, a także zamieszczone na stronie internetowej wnioskodawcy (w formacie PDF) (w działach Tekst łatwy do czytania oraz Poradniki, broszury i inne .
 
Po jednym egzemplarzu wszystkich poradników otrzymały działające na terenie Mazowsza: warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, szkoły specjalne, organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, instytucje administracji publicznej, uczelnie oraz Koła terenowe PSOUU i ich placówki działające na Mazowszu.
 
Komplet 4 poradników o europejskich standardach tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia oraz przekazywania wiedzy i informacji osobom z niepełnosprawnością intelektualną został przekazany również do urzędów pracy, urzędów dzielnicowych m.st. Warszawa i urzędów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oraz przedstawicielom mediów.
 
PoradnikJak dbać o zęby. Profilaktyka chorób zębów i leczenie stomatologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną” otrzymały także instytucje farmaceutyczne i lekarskie oraz uczelnie medyczne.
 
Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego
w okresie od 13 lipca do 30 października 2012